Regulamin naboru na szkolenia

REGULAMIN SZKOLEŃ 

organizowanych dla partnerów BMI Braas Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wschodniej 26  przez firmę BMI Braas Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału partnerów BMI Braas Sp. z o.o. w szkoleniach organizowanych przez firmę BMI Braas Sp. z o.o.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. do chwili jego uchylenia lub zmiany.

§ 2 Definicje

- Szkolenie – szkolenie przeznaczone dla partnerów BMI Braas Sp. z o.o., organizowane jest przez firmę BMI Braas Sp. z o.o. i prowadzone przez osoby przez nią wskazane,

- Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie ustalony,

- Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w zaplanowanym wcześniej terminie została ostatecznie potwierdzona przez Organizatora w terminie
7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem szkolenia,

- Organizator – firma BMI Braas Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu przy ul. Wschodniej 26, 45-449 Opole,

- Partner – współpracownicy oraz inne podmioty wskazane przez BMI Braas Sp. z o.o.,

- Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie; zgłaszający nie musi być uczestnikiem szkolenia,

- Uczestnik szkolenia – osoba, wskazana w treści wypełnionego formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”, dostępnego na stronie www.monier.pl,

- Potwierdzenie – wiadomość e-mail, przesłana do Zgłaszającego, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia,

- Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji poprzez wiadomość e-mail przez Zgłaszającego o wycofaniu uczestnika ze szkolenia,

- Zgłoszenie - wypełniony przez Zgłaszającego formularz „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”, dostępny na stronie www.monier.pl, w zakładce: szkolenia.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest w następującej formie:

- „Terminarza Szkoleń”, opublikowanego na stronie internetowej www.monier.pl, w zakładce: szkolenia,

- innych czynności o charakterze marketingowo-informacyjnym, adresowanych do partnerów BMI Braas Sp. z o.o.

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego przez Zgłaszającego lub Uczestnika formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”, opublikowanego na stronie internetowej www.monier.pl, w zakładce: szkolenia.

3. Po otrzymaniu wypełnionego przez Zgłaszającego lub Uczestnika formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu” Organizator w terminie siedmiu dni roboczych prześle na adres e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.

4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie uczestników na listę decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

5. Zgłoszenia nadesłane po zamknięciu listy zostaną umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie powiadomiony zostanie pocztą elektroniczną Zgłaszający lub Uczestnik, podobnie jak o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia dla Uczestników umieszczonych na liście rezerwowej. Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio – Zgłaszający lub Uczestnik decyduje o uiszczonej opłacie za szkolenie i może wydać dyspozycję o zwrocie wpłaconej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność lub o pozostawieniu wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu odbywającym się w kolejnym terminie.

§ 4 Typy szkoleń oraz opłaty za uczestnictwo

  1. Typy szkoleń oraz opłaty za uczestnictwo w szkoleniach podane są w załączniku nr 2, który stanowi integralną część regulaminu.

  2. Opłaty za uczestnictwo w szkoleniach określone w załączniku nr 2 podawane są w kwotach brutto i netto. W przypadku zmiany typu i nazwy szkoleń, cen i/lub ustawowej zmiany stawek podatku VAT, podane kwoty wymagają jedynie aktualizacji załącznika nr 2, co nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga ponownej jego akceptacji.

§ 5 Warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz warunki płatności

1. Cena za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania szkolenia, nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingowych, itp.

2. Zgłaszający lub Uczestnik, który wypełnił formularz „Zgłoszenie uczestnictwa
w szkoleniu”, obowiązany jest do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w szkoleniu po otrzymaniu potwierdzenia wpisu na listę uczestników, najpóźniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem szkolenia. Ewentualne odstępstwa w tej kwestii winny być uzgodnione z Organizatorem w formie pisemnej – e-mail.

3. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu Zgłaszający lub Uczestnik wnosi na rachunek bankowy Organizatora w BRE Bank SA O/Opole o numerze: 88 11401788 0000332190001006.

4. W tytule przelewu należy wskazać: miejsce, datę szkolenia, ilość uczestników oraz dane Zgłaszającego lub Uczestnika.

5. Stosowna faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora w terminie do 7 dni po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Organizatora, na podstawie wskazanych przez Zgłaszającego lub Uczestnika danych i przesłana na adres wskazany w formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”.

6. Na żądanie Zgłaszającego lub uczestnika, Organizator wystawi i prześle mu fakturę pro - forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

§ 6 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania w terminie do ośmiu dni przed zaplanowaną datą jego rozpoczęcia.

2. O fakcie odwołania szkolenia lub zmianie jego terminu Organizator informuje Zgłaszającego lub Uczestnika, informacja taka przesłana zostanie za pomocą wiadomości e-mail, na adres wskazany w formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”.

3. W wypadku odwołania szkolenia przez Organizatora lub zmianie jego terminu, to Zgłaszający lub Uczestnik, decyduje o uiszczonej opłacie za szkolenie i może wydać następującą dyspozycję:

- o zwrocie wpłaconej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,

- o pozostawieniu wpłaconych środków na rachunku Organizatora tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu odbywającym się w innym terminie.

4. Organizator poinformuje Zgłaszającego lub Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail o wyznaczeniu innego terminu szkolenia.

§ 7 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga przesłania stosownej informacji na adres e-mail Organizatora. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

- do czternastu dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu lub Uczestnikowi 100% wpłaconej opłaty,

- do siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu lub Uczestnikowi 50% wpłaconej opłaty,

- krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia – wpłacona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku wystawionej faktury korygującej, uczestnik/zgłaszający na szkolenie jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie dokumentu (data i podpis) zgodnie z ustaleniami księgowości Organizatora.

3. W indywidualnych wypadkach Organizator może podjąć decyzję o nie pobraniu opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Brak obecności Uczestnika na szkoleniu bez formalnej rezygnacji z uczestnictwa
w szkoleniu - wpłacona opłata nie podlega zwrotowi. W indywidualnych wypadkach Organizator może podjąć decyzję o zwrocie całości lub części opłaty lub wyznaczyć Uczestnikowi inny termin szkolenia.

5. W każdym czasie Zgłaszający lub Uczestnik mogą wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia w miejsce wcześniej zgłoszonego, zmiana wymaga przesłania stosownej informacji na adres e-mail Organizatora.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych na potrzeby związane z niniejszym Regulaminem jest Organizator.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy
o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz dla celów prawnie usprawiedliwionych, realizowanych w związku z organizowanym szkoleniem.

4. Administrator danych osobowych nie może ich przekazywać osobom trzecim
bez zgody osób zainteresowanych.

5. Uczestniczenie w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na archiwizowanie w bazie danych osobowych uczestnika i przetwarzaniu ich w celu realizacji współpracy z firmą BMI Braas Sp. z o.o.. Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych stanowi załącznik nr 1.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.

2. Spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu rozstrzygał będzie Sąd w Opolu.

3. Uchylenie lub zmiana niniejszego Regulaminu nastąpi w formie informacji zamieszczonej na stronie www.monier.pl.