Legal Disclaimer

Polityka prywatności

Regulamin Ochrony Danych w witrynie internetowej BMI Group Management UK Ltd. („Grupa BMI”)

Witryna internetowa www.monier.pl oraz oferowane w niej usługi (dalej zwane Witryną) należy do:

BMI Braas Sp. z o.o.

Ul. Wschodnia 26,

45-449 Opole, Polska

Tel.: +48 77 541 20 00

Adres e-mail: info-braas.pl@bmigroup.com

Prezes: Grzegorz Barycki

Więcej informacji na temat Grupy BMI (zwanej dalej „my”, „nas”) podano w części Wyłączenie odpowiedzialności i Informacje prawne www.bmigroup.com/home/disclaimer/.

Grupa BMI Group jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w tej Witrynie, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Tym samym jesteśmy administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych Grupa BMI dostarcza informacji dotyczących charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, a także praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Grupę BMI.

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną (Podmiot Danych), takie jak nazwisko lub adres, adres e-mail lub identyfikatory online dostarczone przez urządzenia takich osób, aplikacje, narzędzia i protokoły.

Naszą Witrynę można odwiedzać bez konieczności podawania danych osobowych. Dane przetwarzane przez Grupę BMI na podstawie wizyt w Witrynie omówiono w Części 1 (Oświadczenie o ochronie danych dla wszystkich odwiedzających Witrynę). Witryna oferuje również usługi, z których można korzystać wyłącznie po przekazaniu nam swoich danych osobowych. Usługi te oraz przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych usług wyjaśniono w Części 2 (Oświadczenia o ochronie danych dla użytkowników specjalnych usług Grupy BMI). Ogólne informacje na temat ochrony danych, dotyczące wszystkich rodzajów przetwarzania danych, np. dotyczące praw użytkowników jako Podmiotów Danych, podano w Części 3 (Ogólne informacje dotyczące prywatności danych).

Zawartość

1. Oświadczenie o ochronie danych dla wszystkich odwiedzających witrynę

a. Dostęp do danych

b. Pliki cookie i podobne technologie

(1) Pliki cookie

(2) Google Analytics

c) Kontakt

2. Oświadczenia dotyczące prywatności danych dla użytkowników specjalnych usług BMI

a. Aplikacje online

                                            (1) Przesyłanie danych

                                            (2) Przechowywanie, wykorzystanie i usuwanie danych

                                            (3) Anulowanie; wycofywanie aplikacji

3. Ogólne informacje dotyczące prywatności danych

a. Prawa użytkownika jako Podmiotu Danych

b. Informacje dotyczące inspektora ds. ochrony danych w Grupie BMI

4. Aktualizacje

1. Oświadczenie o ochronie danych dla wszystkich odwiedzających witrynę

a. Dostęp do danych/ pliki dziennika serwera

Grupa BMI pobiera dane podczas każdego dostępu uzyskiwanego do Witryny. Zbierane są tylko dane technicznie wymagane, tzn. rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, przekierowujący adres URL (strona internetowa, z której uzyskano dostęp do naszej Witryny), data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, adres protokołu internetowego (adres IP) i dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp. Grupa BMI przechowuje te informacje przez dwa tygodnie, po których są usuwane.

Grupa BMI nie przypisuje tych danych konkretnym osobom ani nie łączy ich z innymi źródłami danych w Grupie BMI, chyba że będzie musiała dostarczyć organom ścigania wymaganych informacji w przypadku cyberataku. Powyższe dane służą wyłącznie do prawidłowego dostarczania treści Witryny, optymalizacji treści Witryny i reklam oraz zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii Witryny. Dlatego też Grupa BMI wykorzystuje te dane zarówno do celów statystycznych, jak i do zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych w Spółce.

Przetwarzanie danych dla celów wymienionych powyżej odbywa się na podstawie tak zwanej klauzuli równoważenia prawnie uzasadnionych interesów w RODO (art. 6(1) zdanie 1 lit. f) RODO).

b. Pliki cookie i podobne technologie

(1) Pliki cookie

Witryna korzysta z plików cookie, które są małymi plikami umożliwiającymi przechowywanie informacji związanych z urządzeniem na sprzęcie końcowym użytkownika (komputerach, smartfonach, itp.). Sprawiają one, że Witryna jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza, a w szczególności optymalizują nasze produkty i usługi dla użytkowników i umożliwiają nam dostarczanie ukierunkowanych informacji w przyszłości. Witryna korzysta z tzw. własnych plików cookie, które są przechowywane przez nas i plików cookie stron trzecich, które są ustalane przez zewnętrznych dostawców w celu osiągnięcia określonych celów.

Większość plików cookie wykorzystywanych przez Grupę BMI to „sesyjne pliki cookie”, które są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty w Witrynie. Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas jego następnej wizyty w Witrynie.

Obecnie Witryna Grupy BMI wykorzystuje następujące pliki cookie:

 • Menedżer tagów Google / Google Tag Manager

 • YouTube

 • Double Click

 • BMI Group

 • Yandex Metrica

 • Google Analytics

Użytkownicy mogą ustalać sposób korzystania z tych plików cookie. Wszystkie obecne przeglądarki mają opcję ograniczenia lub całkowitego zablokowania przechowywania plików cookie, ogólnie lub tylko w przypadku niektórych witryn. Zwracamy jednak uwagę, że użytkowanie i łatwość użytkowania naszej Witryny zostanie zmniejszona, jeśli pliki cookie nie będą dozwolone. Użytkownicy mogą również zarządzać wieloma plikami reklamowymi online za pośrednictwem strony internetowej Stanów Zjednoczonych http://www.aboutads.info/choices lub europejskiej strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Wszystkie dane użytkownika (takie jak adresy IP, nazwy użytkowników, itp.) są przechowywane anonimowo w celu uniemożliwienia ustalenia tożsamości.

(2) Google Analytics

Witryna korzysta z funkcji udostępnianych przez usługę analizy sieci Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (Google). Google Analytics wykorzystuje wyżej opisane pliki cookie w formie plików tekstowych przechowywanych w komputerze użytkownika.  Informacje gromadzone przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszych produktów i usług online są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli jednak w portalu zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej ograniczy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzystuje te informacje w imieniu Grupy BMI do oceny wykorzystania produktów i usług online Grupy BMI, przygotowania raportów o produktach i usługach online oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszych produktów i usług online oraz z Witryny. Następnie są tworzone anonimowe profile użytkowników na podstawie przetworzonych danych.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą ustawić oprogramowanie przeglądarki, by uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki z poniższego linku, użytkownicy mogą także uniemożliwić przesyłanie do Google i przetwarzanie przez Google danych zebranych przez pliki cookie w związku z korzystaniem z naszych produktów i usług:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Niektóre starsze przeglądarki internetowe mogą nie obsługiwać wtyczki przeglądarki rezygnującej z plików cookie Google. Jeśli użytkownik chce używać starszej przeglądarki, może wyłączyć pliki cookie w jej ustawieniach.

Więcej informacji na temat wykorzystania przez Google danych do celów reklamowych oraz ustawień i opcji braku zgody można znaleźć w następujących witrynach Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl (Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów),   http://www.google.com/policies/technologies/ads (Jak Google wykorzystuje pliki cookie w reklamach),   http://www.google.de/settings/ads (Kontroluj informacje, których Google używa do wyświetlania reklam) i   http://www.google.com/ads/preferences (Kontroluj, które reklamy pokazuje Google).

c) Kontakt

Z Witryny można kontaktować się z Grupą BMI pisząc e-mail do naszego dyrektora pionu Group Communications. Dostarczone przez każdego użytkownika dane osobowe przechowywane są celem udzielania odpowiedzi na ich prośby. Dane są usuwane, gdy przestaną być potrzebne do tych celów, pod warunkiem, że nie uniemożliwiają tego wymogi prawne dotyczące przechowywania lub gdy użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie.

Powyższe przetwarzanie jest niezbędne celem udzielania odpowiedzi na żądanie użytkownika (art. 6(1) zdanie 1 lit. b) RODO). Przetwarzanie dalszych danych dostarczonych dobrowolnie przez użytkownika w formularzu kontaktowym odbywa się na podstawie tak zwanej klauzuli równoważenia prawnie uzasadnionych interesów z RODO (art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO).

2. Oświadczenia dotyczące prywatności danych dla użytkowników specjalnych usług BMI

a. Aplikacje online

Witryna oferuje możliwość zamówienia otrzymywania powiadomień o pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej, ubiegania się o pracę online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na stanowiska lub szkolenia oferowane przez Grupę BMI i jej podmioty stowarzyszone. W przypadku takich powiadomień i aplikacji ma zastosowanie Oświadczenie o Ochronie Danych oraz inne wymogi prawne. Na podstawie zainicjowanej online przez użytkownika aplikacji, dla celów rozpatrzenia aplikacji przetwarzamy dane osobowe otrzymane przez BMI od użytkownika elektronicznie. Przetwarzanie takie jest konieczne w celu podjęcia działań w związku z prośbą użytkownika przed zawarciem umowy (patrz art. 6(1) zdanie 1 lit. b RODO). Przed wysłaniem nam swoich danych osobowych należy przeczytać niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych.

(1) Przesyłanie danych

Składając podanie do Grupy BMI i jej spółek zależnych przez Internet lub pocztą elektroniczną, użytkownik podaje Grupie BMI dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, a także informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz innych informacji i dokumentów powszechnie stosowanych przy składaniu podania o pracę. W interesie własnym użytkowników prosimy o ujawnianie wyłącznie szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, członkostwo w związku zawodowym, zdrowie fizyczne i psychiczne, religia lub poglądy filozoficzne, zbiorczo Dane Wrażliwe, patrz art. 9(1) RODO), które użytkownik pragnie wyraźnie nam przekazać. Nie oczekujemy od użytkowników przesyłania takich Danych Wrażliwych ani nie prosimy o ich przesyłanie. Więcej informacji na temat wykorzystania przez nas danych osobowych osób składających aplikacje podano w Regulaminie Ochrony Prywatności Pracowników i Wykonawców BMI, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

(2) Przechowywanie, wykorzystanie i usuwanie danych

Grupa BMI przechowuje oraz wykorzystuje informacje i pliki udostępnione przez użytkownika tylko do rejestrowania i przetwarzania aplikacji użytkownika. Proces ten obejmuje kontakt z użytkownikiem. Jeśli aplikacja użytkownika zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane przez niego informacje i pliki mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane przez okres zatrudnienia użytkownika. W przeciwnym razie, Grupa BMI będzie przechowywać takie informacje i pliki przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji (chyba że lokalne prawo wymaga krótszego okresu), aby móc odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące aplikacji użytkownika, zachować zgodność z obowiązkami prawnymi i w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony przed wszelkimi istniejącymi lub potencjalnymi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane ubiegającego się o zatrudnienie zostaną usunięte. Więcej informacji na temat sposobu przechowywania, wykorzystywania i usuwania danych osobowych osób składających aplikacje przez firmę BMI można znaleźć w Regulaminie Ochrony Prywatności Pracowników i Wykonawców BMI, do którego dostęp można uzyskać tutaj.

Jeśli, zaznaczając odpowiednie pole lub wskazując przy składaniu aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie informacji o nim i plików do innych firm z Grupy BMI, przekażemy plik aplikacji użytkownika innym firmom Grupy, które mogą mieć wolne miejsca pracy, odpowiednie dla użytkownika.

(3) Anulowanie; wycofywanie aplikacji

W każdej chwili użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na kontynuowanie przez nas przechowywania i wykorzystywania przekazanych nam danych osobowych użytkownika. Ponadto użytkownik ma możliwość wycofania swojej aplikacji. W przypadku wycofania aplikacji dane i pliki w banku danych ubiegającego się o zatrudnienie zostaną usunięte w sposób opisany powyżej. Dodatkowo podczas składania aplikacji online użytkownik może w każdej chwili zażądać od Grupy BMI usunięcia wszystkich pojedynczych danych lub plików, które przesłał. Takie żądanie będziemy rozpatrywać zgodnie z RODO.

Wszystkie pytania dotyczące procedury składania i rozpatrywania aplikacji lub ochrony prywatności danych prosimy kierować na adres Privacy@StandardIndustries.com.

3. Ogólne informacje dotyczące prywatności danych

a. Prawa użytkownika jako Podmiotu Danych

Podjęliśmy wszystkie niezbędne i właściwe działania celem ochrony danych osobowych użytkowników i zapewnienia ich praw jako Podmiotów Danych. Zgodnie z RODO użytkownik ma pewne prawa, opisane poniżej. Zwracamy uwagę, że możliwości użytkownika w zakresie korzystania z tych praw mogą podlegać ograniczeniom, na przykład, gdy prawo do uzyskania informacji zostanie zastąpione przez ważne względy interesu prywatnego.

Prawo do dostępu

 • Użytkownik ma prawo do zażądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika.  Żądanie można przesłać do dsar@bmigroup.com na formularzu, do którego dostęp jest możliwy tutaj

 • Przekażemy użytkownikowi kopię przetwarzanych danych osobowych, bezpłatnie lub drogą elektroniczną, jeśli żądanie zostało złożone w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Prawo do usuwania błędów

 • Użytkownik ma prawo do korygowania swoich niedokładnych danych osobowych, w tym ma prawo uzupełniania niepełnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

 • W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Na prośbę użytkownika usuniemy dane osobowe użytkownika, jeśli nie będziemy ich w ogóle potrzebować do wypełnienia umowy zawartej z użytkownikiem lub nie będziemy prawnie zobowiązani do ich przechowywania.

Prawo do ograniczenia

 • W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Prawo do przenoszalności danych

 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany, użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo przenosić te dane osobowe do firm zewnętrznych bez żadnych przeszkód z naszej strony, jeśli będzie to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu

 • W pewnych okolicznościach użytkownik ma zawsze prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik poprosił o otrzymanie od nas informacji, biuletynów itp. i nie chce otrzymywać więcej informacji, może z łatwością zrezygnować z otrzymywania od nas takich informacji.

Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie

 • Co do zasady, użytkownik ma prawo nie być poddawany wyłącznie zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu, w tym profilowaniu, który powoduje skutki prawne lub w znacznym stopniu dotyczy użytkownika. Nie ma to zastosowania, jeśli między innymi zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a nami.

Prawo do wycofania zgody

 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie zgody użytkownika, może on wycofać zgodę w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na przetwarzanie już wykonane przed wycofaniem zgody.

Wykonywanie praw przez użytkownika

 • Jeśli użytkownik chce wykorzystać swoje powyższe prawa lub ma pytania na ich temat, powinien się skontaktować z naszym inspektorem ds. ochrony danych, wysyłając e-mail na niżej podany adres.

Składanie skargi

 • Użytkownicy pragnący złożyć skargę na sposób przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, użytkownik może złożyć ją do organu nadzoru nad przetwarzaniem danych.

b. Informacje dotyczące inspektora ds. ochrony danych w Grupie BMI

Inspektor ds. ochrony danych w Grupie BMI:  Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

4. Aktualizacje

W razie potrzeby niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych będzie aktualizowane dla potrzeb prawnych i zgodnych z rzeczywistością. Prosimy regularnie sprawdzać treść tego Oświadczenia.

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.